Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Core Member Irina Tsapreva18/Female/Bulgaria Recent Activity
Deviant for 5 Years
1 Month Core Membership:
Given by Shyree
Statistics 100 Deviations 57 Comments 20,326 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


WHEN GRAVITY FALLS by The-Irstress
WHEN GRAVITY FALLS
AND EARTH BECOMES SKY,
̘̘̦̆̐̅̌̉
̥̝̼̳F̯̙̣̆͆̿Ḛ̼̠̞̩̺͌ͬ̾̏̐̂A̒ͮ̎R̥̣͕͛̏ͩ ͙̦̩̰̮̰͛͆̊T̜̘̟͕̞̬̰̏̊ͤ̏̄Ȟ̫̲͈ͦE̳̮͈̪̺͛̂ ̭̺͖̠̥ͣͦ͗ͥ̏B͉̣͍ͯ̋̔̔E̗͖̟̜͍̽ͅA͑ͤ̔ͤ͐S̫͓͈͉̟̘̼̒̂ͪ͋͗͋̇T̻̜̔̆̓̈́ͣ̏̔
̹̬̠͓̫͙̤͗ͦ̉ͣ͑
͇ͨ͆̚W̹͖͔̜͂ͧ̿̃I̱̗̠ͥͬͩͤͩ̐̈́T̟ͨͭH̲͎̖͉̭̊̾ ͖̣͍̑̽̍̓̔̇J̀̊ͨͥ͌̔̚Û͈̘̙̼̅̿͂̄̆̓S͙̝͙̈ͧT̞̝̖̩͍́ͤͭ̑̓̉͛ ̗̻̣͎̣͈ͥ̉̇ͅO͎̲͔̺̩̍ͅN̯͓͕̬̑ͅͅE͔͕̲͌ͯͬͯ̓̆̚ ̣̲̦̗̻̿̒E̥̅̑̂ͩ̄̀̚Y̥͈ͭ͐̓͆E̼̞̥͈͖̰̊͛̊̒́

Photographer and rigger: Stefan Solakov http://www.stefansolakov.com/shibari.html
Art director, stylist & model: Me www.facebook.com/The-Irstress-…
Loading...
Reality is an ILLUSION by The-Irstress
Reality is an ILLUSION

T̯͔̠͉̾ͅḢ̇Ȇ͈̼̪̠̝̹̃͑ ̯̩͗̽͛̒PR͔̭̻͕͕̱͐̋O̼̺̹͔̰͗̏̌̾̿̏P͇͓̫͖̗̞H̯͍̖͖Ẹ͂̿ͯͥ̀C̱͈̥̖̥͆ͩ̽Y̤̖ ̠͕͎̝̭̟̪S̭̗̞͍͚̞ͅE̪͍E͎͔̲̗̓̃ͣͫ̂ͥṀ̤̅ͪ͛͊̒Ȅ̟D̙͙̬̰̼̜͋͗ ̩̖͓̥͈ͤͬͮ̐͛̅F͍̯̅ͨA̺̗̍͗̓̊ͅR͍̐̑̏̅ ̫̫͋̐ÁW̺͉Ä̳̭̰͔́ͬ̇Y͓͉̌̅ͣ̊̍ͮ
͙̟͎͔
̯̃ͪ̂̆͒̾B̤͔̘̻̫͚̲̈͒̈́̚Ụ̮͖̬̺͊̀ͮ͒ͫ͒T̊ͧ͑ͣ ̘̪͖̻͇̪̮̈̓ͥͭF̟͎̦̱̦͌̎̆I̜̝̍͒̐N͙͇̟̗͈̈́̌̑ͦẢ̺̩̩͉ͯ̽̄̈ͅL̤̮̭ͬL̠̟̣̙̠̅ͣͪͨͩỲ͉͕̱̗́͒ ͙̱̉W̭̤̪͕E̝̼̬̘͔ͥ͛ͭͤ'̼̣̮̑̑͂ͥ͒̈ͅV̰̱̙ͦͣ͐E͈͔̞͈̖̫̼͋̓ ̈́̄͐R͚̩͕ͭ̃E̠̺̫̣̮͈͌̽A̫̦̻̓͂̎͌̑ͫCͣH̗̮͍ͩͥ̏̈E̬̭̣ͬͣD̫̮̭̻̐ ̥̲̱͇ͬ̄͌͂̍̍T̝̤ͪ̍ͅH̪̞̯̦ͪE̳̪̰͉͌ ̮͕̒̈̐D̯̖̹A͎͙̘̻̭̳̼̾̉͌Y͎͙͖̳͖̘̊͊ͅ
̙̆̈́
̹̜͔̻͍͔ͭͨ̿ͤ̇̑G͉I͓̳̻V̗̪ͨͭͮ́ͬ͐E̮̮̫͂ͣͦ̐̆͒ ͍̰̻͇̱̬̳Ű͕̘͎̰̟̎̐ͤ̆P̣̱̠̹͈̼͓ ̜̈́͌͑̌͆͋T̙̪̫̓̊̉͆H̙̲̮̪̋̏ͤ̽̿ͅE͕ͥ̈̊̉͛̚ ͇̲͖͕̓ͩ̊P̔̒ͪA̜̽͌͆̏͊S̖̱̣͓͉Ṭ̙͕̍ͨ̇̍ͣ,̳̗̭̞̖̿ͬ͒̆̚̚ͅ ̱̯̋E͕̜̝͕ͥ̈M͎̬͇͇̬̍͌̈́͋B̗̬̩͛ͣ̀̽̓́R̥̪̫̱̔͒̂̔A̩̠͙͉͊C̭̻̑͒̅E̞̭͚͎͈͎͇ ̲̰̞̜̲͖̹́ͮͬ̓T͚͇̞̜̖̆͂ͅH̯͖̖̖̲͙̒ͬ́͊E̥͈̼͐ͨͧ͋ͅͅ ̹͈̰͔̳̯͆͋̄̆̔S͓͊T͑̐͊ͮ͂R͍̟̆͐̂Ả̳͍͕͎̗̹̐N̈́͗͗͗Ǵ̘͙̥̎ͤͅE̱͌̀ͣ̊ͬ
̙̣̯̩͔̝ͪ̓̐
̣͍̺̦͓ͭ̉A̅̂̌ͨL̘̪̰̭͖͖̺̏̃̄͌̋̔̒L͍̯̦̣̓̀ͤ ͚̫ͬY͂͛̄͂O̩̦̙̪͖̣̯ͯ́͑̔̃̈Ú̝̝̯̟͚̞̰͛ͩ̋̏͐ ̤̜͎̜̟̻̭ͭ͊̈́̂C͙̭̯̤ͫA̩̝̥͑̍͗̏ͪͮ̋R͓̙͎̻̈́̄͆͂É̲͚̣͓̹͈͗̄ À͎͎̠͍̻̐̌ͮ̚B͓ͯ͗̏̈̌O͕̞͖͓̰Ǔ̬͈̝̮̮̎̔̏͌ͅT̥͈͎̬͂̎̒ W̜̘̎̐̆̓I͙̳̱̞͙̣͔͂͗ͨ̌ͧͮL̻̩̭̟̰͇̜̃̃͂̾̔̒̚L͇̩͔ͪ̊ͣ ͖͒͑Ć̻H͋A̙͎̺͆N͍͈G͚̯̜̤̻̹̋ͬ̔ͤ̅̎E̖ͤͦ̏͐ͭ


Photographer and rigger: Stefan Solakov http://www.stefansolakov.com/shibari.html
Art director, stylist & model: Me www.facebook.com/The-Irstress-…
Loading...
Watching by The-Irstress
Watching
No puppet strings can hold me down,
So patiently I watch this town.
Abnormal soon will be the norm,
ENJOY THE CALM BEFORE THE STORM
----------------
Photographer and rigger: Stefan Solakov http://www.stefansolakov.com/shibari.html
Art director, stylist & model: Me www.facebook.com/The-Irstress-…
Loading...
Triangulim Entangulum by The-Irstress
Triangulim Entangulum
There are various ways of fangirling over a show/character - some people roll on the ground squealing, some draw fan art, write fanfics or take psychedelic drugs and form large human trones in the Nevada desert. Mine usually involves hanging from ceilings.
Photographer and rigger: Stefan Solakov http://www.stefansolakov.com/shibari.html
Art director, stylist & model: Me www.facebook.com/The-Irstress-…

Inspired by Bill Cipher ("Gravity falls")
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

The-Irstress's Profile Picture
The-Irstress
Irina Tsapreva
Artist
Bulgaria
Hi there! My name is Irina Tsapreva. I'm from Bulgaria and have been a cosplayer since the year of 2012. I curently possess a Facebook page where I post WIP photos as well as the shots that are uploded on my DA page: www.facebook.com/pages/The-Irs… I'm also into horse riding and have been a rider for about 7 years, having competed in the dressage discipline a lot of times. I love watching animations (from western ones to anime both 3D and 2D) and artsy movies. I'm into crazy fashion such as steampunk, goth, punk, random harajuku and pretty much all kinds of extravagant looks. Drawing used to be my passion as a kid, but now I prefer making costumes and props, acting on stage and doing photoshoots. I don't have many submissions but still if you like some of them, it will fill my heart with joy. ^^
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconx--grell--x:
x--Grell--x Featured By Owner Oct 6, 2015  Hobbyist General Artist
Happy Level-up day!
Reply
:iconthe-irstress:
The-Irstress Featured By Owner Oct 11, 2015
Thank you so much! <3 (sorry for the late reply)
Reply
:iconmrwonderworks:
MrWonderWorks Featured By Owner Oct 6, 2015  Hobbyist Writer
Happy B-Day Irina!
Reply
:iconthe-irstress:
The-Irstress Featured By Owner Oct 11, 2015
Thank you! ^_^ (Sorry for the late reply)
Reply
:iconxcindynyan:
xCindyNyan Featured By Owner Mar 20, 2015  Student General Artist
Трябва да ги постваш тези фотосесии по разни групи из Девиантарт, за да ги виждат повече хора *_* Особено тези с Гейдж. borderlands-fans.deviantart.co… <- примерно~
Reply
:iconnuclearagent:
NuclearAgent Featured By Owner Edited Feb 3, 2015  Hobbyist Digital Artist
Edin ot nai dobrite BG Cosplayers. Vinagi se radvam da vidq takuv talunt :)


BL 2/Grell Cosplays sa my fav :nana:


Watched :)
Reply
:iconthe-irstress:
The-Irstress Featured By Owner Feb 3, 2015
Страшно ти благодаря за милите думи! За мен значи много! ^_^
Reply
:iconnuclearagent:
NuclearAgent Featured By Owner Feb 6, 2015  Hobbyist Digital Artist
Np ^_^  

You Deserve it :nana:
Reply
:iconpamellka:
pamellka Featured By Owner Dec 5, 2014  Student Filmographer
Уникален коспей на Gaige *w* Даже те фийтурнаха на twitter :D
Reply
:iconkrustal-chan:
krustal-chan Featured By Owner Mar 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
уау, не само страхотен косплейър, но и художник! XD 
Reply
Add a Comment: